ردیفسایزقیمت مانسیمان رده 20 (تومان)قیمت مانسیمان رده 40 (تومان)قیمت مانیسمان رده 80 (تومان)تاریخ به روزرسانی قیمت
011/2 اینچ250000270000تماس بگیرید00/01/29
023/4 اینچ330000390000تماس بگیرید00/01/29
031 اینچ450000485000تماس بگیرید00/01/29
041/4 1 اینچ590000645000
تماس بگیرید00/01/29
051/2 1 اینچ700000760000تماس بگیرید00/01/29
062 اینچ870000950000تماس بگیرید00/01/29
071/2 2 اینچ12900001700000تماس بگیرید00/01/29
083 اینچ14200001950000تماس بگیرید00/01/29
094 اینچ23000002900000تماس بگیرید00/01/29
105 اینچتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید00/01/29
116 اینچتماس بگیردتماس بگیریدتماس بگیرید00/01/29
128 اینچتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
1310 اینچتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید